اسید پاشی

واقعا جای بسی تاسف است که در کشورم شاهد اسید پاشی بر صورت دختران هستم

لذا در همین جا ضمن محکوم کردن این فاجعه انسانی,

آمادگی ام را برای درمان رایگان ایشان برای بدست آوردن بخشی از زیبایی ازدست رفته شان اعلام میدارم

باشد که این حرکت کوچک کورسوی امیدی شود در دل ایشان و همه انسان دوستان .

دکتر احمد قنبری